Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย
นางสาวนงลักษณ์ บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
พร้อมด้วยนางวรรณา ศิริประภาษมงคล ครูบัญชีอาสา
ร่วมงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ปี 2559 โดยมี นายจิตตวีร์ ภูมิวุฒิสาร นายอำเภอองครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน
เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต
ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้
เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้
โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional