Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 6 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด      เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย
นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 6 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร
จังหวัดยะลา จำกัด
โดยให้คำแนะนำกำกับการใช้โปรแกรม CFSAWS:ss ซึ่งเป็น
เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน
ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
ผลักดันให้การบริหารทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีที่ดี ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแสดงความเห็นต่องบกรเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional