Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ปทุมธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2558 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย       เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ รักษาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
และนางอรุณี ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2558 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
เพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงโคนม รวมทั้งการผลักดันการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในปีที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้สมาชิก
ได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงาน
ด้านการเลี้ยงโคนมในปีต่อไป โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเอเชียร์แอร์พอร์ท
(เซียร์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional