Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559     เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นางเบญจรัตน์ สิริพุฒิพรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร หลักสูตร พัฒนาชาวนา
ในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และการจัดทำแปลง
เมล็ดพันธุ์ข้าว
ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ผลผลิต ปี 2559 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช หมู่ 8 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
และศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านวัวล้มช้าง หมู่ 9 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional