Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยะลา จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย
นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่
โดยจัดนิทรรศการ "โอ่งชีวิต” รู้จด รู้จ่าย ไม่จน และให้บริการ
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ที่เข้ารับบริการ เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวัน
ได้อย่างรอบคอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional