Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมสหกรณ์และเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง และโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ตามโครงการ
ส่งเสริมสหกรณ์และเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง (ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่)
และโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร
พร้อมทั้งประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และผลักดันให้เกิดความเข้มแข็ง การนำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการผลิต
และคุณภาพผลผลิตข้าว มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้างต่างๆ
และยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก พัฒนาปรับปรุง
รูปแบบการดำเนินงานให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี
นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน
ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional