Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2559 อำเภอหนองเรือ     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางณัฐสุดา จำปาวอ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง รู้จักวางแผนการใช้จ่ายด้านการเงินที่จำเป็นและ
ไม่จำเป็นได้ โดยมี นายเรืองโชค ชัยดำรงค์กุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional