Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และ
บุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามกำกับและแนะนำการจัดทำบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลรายบุคคลโรงเรียน
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการบันทึกบัญชีและสร้างเสริมให้มี
วินัยทางการเงิน และเพิ่มพูนความรู้ด้านบัญชีให้แก่ครูบัญชีเยาวชน นักเรียน
และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบล
โป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional