Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย
นางจันทนา วิชัยกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหาร
การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมี นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ นายอำเภอเทิง
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)
ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
       ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย พร้อมด้วย ร.ต.ต.สุวิทย์ กาศอุดม
ครูบัญชีอาสา
จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional