Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 อำเภอพระพุทธบาท     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางสาวเมษา ลีวิวัฒน์วงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วย
พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้
หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” โดยให้คำแนะนำการทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต
ในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม
โดยมี นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional