Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อำเภอชุมแพ และอำเภอบ้านไผ่     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ปี 2559 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต
ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น บริการ
ให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ ตลอดจน
การลดต้นทุนการผลิต การทำตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน การรวมกลุ่มทำ
การเกษตรแปลงใหญ่ เศรษฐกิจพอเพียง วิธีปฏิบัติการเกษตรต้นแบบ การเกษตร
ผสมผสาน จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านแสนสุข
ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional