Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2559     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2559
เพื่อร่วมฟังการชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาของจังหวัดบึงกาฬ
ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง โปรแกรม
บัญชีรายบุคคล "Smart Acc”
เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ผ่านโปรแกรม
บัญชีรายบุคคล "Smart Acc” โดยการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ผ่านอุปกรณ์
สมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว สามารถแสดงรายการในรูปแบบของกราฟเป็นการ
สรุปรายรับ-รายจ่าย โดยแยกเป็นประเภท รายวัน รายเดือน หรือรายปีได้อย่างชัดเจน
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional