Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเวียงเก่า     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นายเกษมศรี พิมพ์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยมี
นายเสกสรรค์ บุญประสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเก่า เป็นประธานเปิดงาน
เพื่อมอบหมายนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม
นโยบายของรัฐบาล ในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน
ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้เ
กษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านศรีประทุม ตำบลเขาน้อย
อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional