Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ลงพื้นที่ สตส.หนองคาย และสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด จ.หนองคาย    เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ และนายมงคล พวงศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี
ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ และติดตามข้อมูล
ลูกหนี้ของสหกรณ์ รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทาง
ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้แก่สหกรณ์และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถวิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย และสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional