Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ อ.บ้านแฮด      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางสาวสุภาวดี ศิริคำภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมี
นายวชิระ จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ขอนแก่น
เป็นประธานเปิดงาน
       ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทาง
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชี
พร้อมให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นแก่เกษตรกร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional