Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อำเภอแวงใหญ่      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางนันทิตา แพนขุนทศ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมให้ความรู้ทางบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
และในการประกอบอาชีพได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธาน
เปิดงาน เพื่อมอบหมายนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามนโยบายของรัฐบาล ในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน
ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional