Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว ครั้งที่ 5     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครสวรรค์
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเปิดงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว
ครั้งที่ 5 โดยมี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็น
ประธานเปิดงาน ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
ในงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางบัญชี และให้บริการสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เยาวชน และเกษตรกรที่เข้า
ร่วมงาน โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ
ของหน่วยงานราชการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ปุ๋ย ยาสมุนไพร
ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์แปรรูป OTOP และการประกวดผลผลิตทาง
การเกษตรด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional