Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อ.หนองสองห้อง       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น

พร้อมด้วยนายประจักษ์ โขลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
อาชีพ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
พร้อมให้คำแนะนำด้านบัญชีแก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ผิวผ่อง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลคึมชาด
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional