Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น อบรมสอนแนะการทำบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 อำเภอซำสูง     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทา
ภัยแล้ง ปี2558/2559
ให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล (ศบกต.) เกษตรกร และกลุ่ม/องค์กร เพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีให้เป็นไปตามโครงการฯ ที่กำหนด ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional