Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.5 และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional