Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.โนนศิลา     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางปิยนุช หรรษา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางประมวล
สูงแข็ง ครูบัญชีอาสา
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์
นายอำเภอโนนศิลา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน
ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
ทางบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำ
เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพได้ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายบุญมี โสมะเกตุ) ตำบล
เปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional