Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พะเยา ส่งเสริมความรู้ทางบัญชี ในโครงการพระราชดำริและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรฯ     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย
นางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด จัดฝึกอบรมโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมการบันทึกต้นทุน
อาชีพ สอนแนะการบันทึกบัญชี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการ
จัดทำบัญชี เพื่อนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพ โดยมี
นางอัญชนา จี๋เอ้ย และนางดำเนิน ทาบุญ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
ร่วมเป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional