Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระนอง
พร
้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559
ในพื้นที่ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
จำนวน 2 ศบกต. ได้แก่ ศบกต.
ละอุ่นใต้ ศบกต.บางพระเหนือ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงผึ้งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำซอยบ้านเคียน เพื่อการอุปโภค บริโภค
หมู่ 4 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมระบบ
ท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และพัฒนาฝายเก็บน้ำ หมู่ 1
ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น โครงการปรับปรุงขุดลอกหน้าฝายและปรับปรุง
ท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคและบริโภค หมู่ 5 ระวิ ต.บางพระเหนือ
อ.ละอุ่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำห้วยน้ำขาวเพื่อการเกษตร
และอุปโภค บริโภค หมู่ 4 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น และโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายและระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค หมู่ 3
ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional