Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2559      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2559
เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณา
แผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในวงเงินที่เห็น
สมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท และได้กำหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการขอกู้ และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยมีสหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
จำนวน 4 แห่ง วงเงิน 5,233,200 บาท
โดยมีนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional