Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้ของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
เข้าร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้ของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร
เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนฯ ของกลุ่มเกษตรกร
โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด

โดยมี นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional