Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี ณ สตท.3     เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้
สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี
เพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
ทางการเงินการบัญชี และการบริหารงานของสหกรณ์ ให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง
ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการในพื้นที่
ร่วมให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์ และมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional