Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 จัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 7/2559      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 7/2559
เพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2559 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional