Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 สู่การปฏิบัติงานตาม Road MAP ปี 2560      เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปี 2559 สู่การปฏิบัติงานตาม Road MAP ปี 2560
โดยมีบุคลากรของสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 22 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบวิธีการติดตามผล
และรับทราบผลการประเมินของกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล ระดมความคิด
และหาแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาการทำงานและวางแผนพัฒนางาน
ในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตของเกษตรกรและ
ประชาชนเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานให้สอดรับกับวิถีชีวิตท้องถิ่นให้บัญชีเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจำวัน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นหลักปฏิบัติ ณ ลิบงบีชรีสอร์ท อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง
      ในโอกาสนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ได้นำคณะผู้เข้าประชุมลงพื้นที่ศึกษา
วิถีชีวิตชุมชนและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และปลูกต้นโกงกางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ณ เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional