Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 อ.ดอนพุด       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย นางสาวจีรนันท์ ยิ้มสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมด้วย
พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้
หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” โดยให้คำแนะนำการทำบัญชีรับ-
จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร
เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและ
ภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอดอนพุด
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional