Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. นครนายก ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด
ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 4 โดยร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
"บัญชีสู่ความพอเพียง”
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศ ได้เกิดความซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
เกิดความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า มีทักษะชีวิตจากการปฏิบัติ
งานจริงและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาแนวคิดการอยู่อย่างพอเพียง
เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional