Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระแก้ว เข้าติดตามตรวจเยี่ยม รร.ตชด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว นำโดย
นางสาวกุลจิรา ปรีเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยนางสาวรัตนพร มัตตา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดทำบัญชีสหกรณ์ของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 โรงเรียน และโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน
ได้แก่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองตะเคียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนวังศรีทอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 โรงเรียนบ้านท่าผักชี โรงเรียน
บ้านคลองเจริญสุข และโรงเรียนบ้านโคกน้อย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
การจดบันทึกบัญชี พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีแก่คุณครูและนักเรียน
ที่ร่วมโครงการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional