Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วม
จัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ และโครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี
2559
โดยให้ความรู้ คำปรึกษาในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ
บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน จำนวน 200 คน เพื่อกระตุ้นให้
เกษตรกรนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์
ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เกิดประสิทธิภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดี
ทำให้เกษตรกรมีความเข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ผ่านศูนย์เรียนรู้ฯ
โดยได้รับ
เกียรติจากนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัด
สมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้และนิทรรศการต่างๆ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองสวน
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional