Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยมี นางไพรินทร์ สุขสบาย ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางวิมลพร
ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและส
กรณ์
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่หัวหน้า
ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional