Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา ร่วมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริของนายพินัย แก้วจันทร์ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านเลขที่ 72/3 หมู่ที่ 1
ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้รู้จักออม รู้หนี้สิน รู้ต้นทุน/กำไร รู้รายรับและรายจ่าย
เพื่อสามารถนำไปใช้บริหารเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional