Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ต ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน แก่คณะกรรมการ
ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชั้นนำ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความเข้มแข็งของกลุ่มฯ ให้มากยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกร
ทำสวนป่าคลอก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional