Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัด ร่วมงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
มีเกษตรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ รวมทั้ง
มีองค์ความรู้ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาของ
เกษตรกร โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน
และมีเกษตรกรร่วมงานจำนวน
400 ราย ณ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหมูม่น
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional