Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อบริหารจัดการของสหกรณ์     เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีเชี่ยวชาญ (ด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์) และนายมงคล
จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
เข้าร่วมประชุมรับฟัง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อบริหารจัดการของสหกรณ์
รวมถึง
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมี คณะกรรมการฝ่ายจัดการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด สหกรณ์
การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรพิบูล
มังสาหาร จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional