Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และสหกรณ์การเกษตร
น้ำปาด จำกัด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการนำ
โปรแกรมระบบบัญชีไปช่วยในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ และแนะนำการใช้
ข้อมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีในการบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง
เดินงานเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สามารถให้บริการสมาชิกได้ดี และมีการนำข้อมูล
จากระบบงานไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional