Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย
นางสาวเบญจพร รักขพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาวน้ำทิพย์
จับมั่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวจุฑารัตน์ ธรรมวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559
ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกล้วยตำบลนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional