Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิดแพรกหนามแดง จำกัด     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
นำโดย นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิดแพรก
หนามแดง จำกัด
เพื่อชี้แจงถึงปัญหาและข้อสังเกตในการตรวจสอบบัญชี
ประจำปี 2558 ให้สมาชิกได้ทราบถึงปัญหาและข้อสังเกตที่ตรวจพบ รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากสมาชิก พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการสอบทานหนี้สมาชิกของ
สหกรณ์ฯ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการประมง ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional