Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้นำ”     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย
นางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ
"พัฒนาศักยภาพ
ผู้นำ”
ซึ่งจัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอัมพวา
เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการจดบันทึกบัญชี สามารถบันทึกรายรับ
รายจ่ายในชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้ทราบฐานะการเงินของตนเอง โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน 50 ราย ณ ร้านอาหารข้าวใหม่ปลามัน ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional