Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางสาวสุภาวดี กันภัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การจัดทำ
บัญชีต้นทุนการผลิต” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยให้คำแนะนำการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายอรรณพ ควรพิบูรณ์
รักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional