Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร      เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 นางโรสรินทร์ คณิตาภิลักษณ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและ
ติดตามประเมินผล
พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 4 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
ลงพื้นที่
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการต่าง ๆ ในผลผลิตที่ 3 ได้แก่
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศิลปาชีพ
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

      ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผ่านการอบรมในแต่ละโครงการ รวมทั้งรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไข โดยจะได้สรุปรวบรวมข้อมูลนำเสนอและประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional