Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559        เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงาน
  ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยบุคลกรในสังกัด ร่วมจัดงาน
  วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้น
  ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการทำบัญชี
  ต้นทุนอาชีพ โดยมีนางสาวสุดาพร พันธ์วิไล ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากร
  ให้ความรู้
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้แนวทางการ
  ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่หัวหน้า
  ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ด้วย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
  ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านอีต้อม หมู่ 9 ตำบลคำเนียน 
  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional