Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
  นำโดย นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

  เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน
  ตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม สำรวจศักยภาพและความต้องการของเกษตรกร
  ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
โดยมี
  นายวิโรจน์ ทรงรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษา
  ราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม

  ณ ศาลาการเปรียญ วัดทุ่งน้อย ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
  จังหวัดนครปฐม พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
  ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
  จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional