Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตราด ร่วมถ่ายทอดความรู้วิชาการด้านบัญชี ในการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้วิชาการด้านการจัดทำบัญชี ในการอบรมเกษตรกร
โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
โดยร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง
จังหวัดตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional