Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดประชุมซักซ้อมการชี้แจงคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560       เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการชี้แจงคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อรับทราบร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณา
Power Point นำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404
ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional