Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระแก้ว จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)      เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
นำโดย นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี เพื่อให้ความรู้และ
คำปรึกษาในการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน (มันสำปะหลัง) และ
บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละ
พื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เกิดประสิทธิภาพในการ
ผลิตได้เป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรมีความเข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน และนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สระแก้ว กล่าวต้อนรับ
พร้อมเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้และนิทรรศการต่าง ๆ
ภายในงาน โดยมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร หมู่ 6
ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional