Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ ในพื้นที่ สตส.ยโสธร และ สตส.กาฬสินธุ์       เมื่อวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2559 นางลำพูล ใจกล้า นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมทีมงานจากสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร และสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โครงการพัฒนาสหกรณ์
ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทาง
บัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจฯ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินการบัญชี และโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ
2559 ณ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดกาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional