Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ. และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 3/2559      เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี และ
นางประทุม ชุมพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าประชุมร่วมกับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี และตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 3/2559
เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและการ
ขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางวิมลพร
ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
สระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional